Loading

Kowonavis-Kisa nou dwe konnen

Kou gratis sou entènèt sa a gen ladan tout pwen esansyèl sou nouvo Kowonavis

Publisher: Advance Learning
Kou gratis sou entènèt sou nouvo kowonavis la konsantre l sou istwa, transmisyon, sentòm, tretman posib ak potansyèl prevansyon nouvo kowonavis la. Pou reponn ak nouvo Kowonavis sa ki gaye a-Alison, nan kad repons entènasyonal la, kreye yon kou de baz gratis sou sa moun dwe konnen sou kowonavis la, reyalite anvan yo, kijan pou n fè fas ak menas li reprezante pou ou, fanmi w ak kominote a.
Kowonavis-Kisa nou dwe konnen
  • Duración

    1.5-3 Horas
  • Students

    135
  • Accreditation

    CPD

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

Kou gratis sou entènèt sou nouvo kowonavis la konsantre sou istwa, sentòm yo, transmisyon ak prevansyon nan viris la ki pat deja idantifye nan moun. Kowonavis (coV) yo se yon gwo fanmi viris ki lakòz maladi soti nan rim a maladi ki pi grav yo, tankou sendwòm respiratwa Mwayen Oryan (MERS-CoV) ak sendwòm respiratwa egi grav (SARS-CoV). Kowonavirus yo zounotik (zoonosis), ki vle di ke yo transmèt ant bèt ak moun.

Kou a pral diskite sou ki jan yon epidemi nan viris ka gen konsekans grav pou sante moun ki enfekte avèk li ak konsekans pou resous sanitè nan kominote yo ak peyi kote epidemi an rive a. Siy abityèl enfeksyon yo se sentòm respiratwa, lafyèv, tous, souf kout, ak difikilte pou respire. Nan ka ki pi grav, enfeksyon an ka lakòz nemoni, sendwòm respiratwa egi grav, ensifizans renal e menm lanmò.

Kou a se yon inisyativ inik, ki baze sou enfòmasyon ki ofri nan (Oganizasyon Mondyal Lasante (OMS), Jenèv, Swis, ak CDC a (Sant pou Kontwòl Maladi, USA (Center of Disease Control, USA)). Kou sa a fè pati yon inisyativ inovatè Alison pou devlope yon sistèm mondyal sètifikasyon aprantisaj rapid pou konbat pandemi yo. kou gratis sa a ap mete ajou chak jou epi l' ap disponib nan 100 lang. Pou ankouraje konesans ak konpreyyansyon sou viris la ak menas li yo, Alison te tou fè kou PDF sètifikasyon gratis ki disponib atravè lemond. Lè ou pran kou sa a, ou ka kenbe enfòmasyon sou pi bon fason pou fè fas ak menas ke nouvo kowoanvirus la reprezante pou ou ak pou lòt moun. Alò, poukisa rete tann? Kòmanse kou a jodi a e nan 1 a 2 èdtan, ou pral genyen konesans pou pwoteje tèt ou, fanmi ou ak kominote ou soti a pou pa atrape ak transmèt nouvo Kowonavirus la.

Inicio Curso Ahora

Careers