Loading

Alison's New App is now available on iOS and Android! Download Now

Koronavírus-Amit feltétlenül tudnod kell

Ez az ingyenes online tanfolyam a Covid-19 coronavírus

Publisher: Advance Learning
Ez az ingyenes on line tanfolyam az új koronavírusról (Covid-19) az új koronavírus kórtörténetére, átterjedésére, tünetire, lehetséges kezelésére és lehetséges megelőzésére összpontosít. A nemzetközi válasz részeként Alison létrehozta ezt az ingyenes online tanfolyamot arról, hogy az falleknek tudniuk kell az új koronavírusról, annak hátteréről, és arról, hogyan lehet a legjobban kezelni az Ön.
Koronavírus-Amit feltétlenül tudnod kell
  • Duración

    1.5-3 Horas
  • Students

    69
  • Accreditation

    CPD

Share This Course And
Earn Money  

Become an Affiliate Member

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

Ver los módulos del curso

Description

az ú j, koronav í rusr ó l sz ó l ó online tanfolyam az embergen kor á bban nem azonos í tott v í rus k ó rt ö rt é net é re, t ü neteire, á tterjed é s é re é s megelőz é s é re ö sszpontos í t. Un koronav í rusok (CoV) egy nagy v í russal á d, amelyek megbeteed é stől kezdve a megf á z á st ó l a s ú lyosabb betegs é gekig terjednek, mint p é ld á ul a K ö zel-Kelet l é gz é si szindr ó ma (MERS-CoV) é s a s ú lyos akut l é gzőszervi szindr ó ma (SARS-CoV). Un koronav í rusok zoon ó zisok, azaz á llatok é s malversek k ö z ö tt terjednek.

A tanfolyam megvitatja, hogy a v í rus kit ö r é se milyen s ú lyos k ö vetkezm é nyekkel j á rhat a fertőz ö tt egy é nek eg é szs é ge szempontj á b ó l, valamint a k ö z ö ss é gek é s orsz á gok eg é szs é g ü gyi forr á saira, ahol a kit ö r é s bek ö vetkezik. A fertőz é s á ltal á nos t ü netei k ö z é tartozik a l é gz é si t ü netek, l á z, k ö h ö g é s, l é gszomj é s l é gz é si neh é zs é gek. S ú lyosabb esetekben a fertőz é s t ü dőgyullad á st, s ú lyos akut l é gzőszervi szindr ó m á t, veseel é gtelens é get é s ak á r hal á lt is okozhat.

A tanfolyam egy egyed ü l á ll ó kezdem é nyez é s, amely az Eg é szs é g ü gyi Vil á gszervezet (WHO), a sv á jci Genf é s a CDC (Disease Control Center, USA) á ltal ny ú jtott inform á ci ó kon alapul. Ez a tanfolyam egy olyan innovat í v Alison kezdem é nyez é s r é sze, amely a vil á gm é retű gyorsreag á l á s ú tanul á si tan ú s í t á si rendszert fejleszti ki a pand é mi á s betegs é gek lek ü zd é s é re.

Inicio Curso Ahora

Careers