Általános adatvédelmi rendelet | Adatvédelem | EU jog | Alison
Loading

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

Érti a GDPR-t? Vagy hogy egy GDPR-t elmulasztó cég 20 millió eurós bírsáis kaphat? Vedd ezt az ingyenes online tanfolya

Derecho
Gratis
Ez az ingyenes online tanfolyam megmutatja, hogy a GDPR miért az elmúlt évtised egyik legjelentősebb jogszabálya. A GDPR-t nem teljesítő társaság 20 millió eurós bírságot kaphat, és a GDPR-ben érintett szabályozásokat nehéz lehet megérteni és helyesen alkalmazni. Ez a tanfolyam megtanít mindent, amit tudnod kell a GDPR-ről. Ha olyan céggel dolgozik, amely bármilyen fogyasztói adatot kezel, ez megvédheti Önt a súlyos pénzügyi veszteségektől.
 • Duración

  2-3 Horas
 • Evaluación

  Yes
 • Certificación

  Yes
 • Responsive

  Yes

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

View course modules

Description

Ha az ü zleti adatokat gyűjt az egy é nekről, f ü ggetlen ü l att ó l, hogy f á jlok, fot ó k, kapcsolatok (egy á ltal á n), akkor a GDPR hihettlen ü l fontos az Ö n sz á m á ra. Azok a v á llalatok, amelyek nem felelnek meg a GDPR elő í r á sainak, megs é rtik a fontos t ö rv é nyeket, vesz é lybe sodorj á k a fogyaszt ó kat, é s ha elkapj á k őket, kiszor í thatj á k őket az ü zletből. Mi t ö bb, un é de GDPR bonyolult é rthető.

Ez a tanfolyam egyszerűv é teszi a dolgokat, í gy biztos í thatja, hogy az Ö n á ltal kezelt v á llalkoz á s megfelel a GDPR szabv á nyoknak. A tanfolyam azzal kezdődik, hogy bemutatjuk Ö nt a GDPR alapelveinek. Megmutatjuk Ö nnek, hogy a GDPR c é lja, hogy a fogyaszt ó k ellenőrizz é k adatakat, é s k ü l ö n ö sen a 16 é v alatti gyermekek mag á n é let é nek v é delme. Ezut á n megtanulj á k, hogy a nagy é s kis szervezeteknek mit kell tenni ü k a GDPR elő í r á sainak teljes í t é se é rdek é ben. Ez mag á ban foglalja a kisv á llalkoz á sok sz á m á ra a fogyaszt ó k szem é lyes adatainak bizons á gos é s jogszerű t á tmutat á st.

V é g ü l a tanfolyam megtan í tja Ö nt az adatv é delmi tisztviselő (DPO) kulcsszerep é ről, é s a szervezetek l é p é seket tehetnek a felhőalap ú k ö rnyezet biztos í t á sa é rdek é ben. A tanfolyam v é g é re teljes m é rt é kben meg é rti a GDPR-t, é s biztos í tani tudja, hogy c é ge megfelel a GDPR elő í r á sainak. Ez l é tfontoss á g ú informar a á ci ó, hogy megv é dje az ü zleti s ú lyos b í rs á gok é s a potenci á lis csőd. Teh á t ne v á rjon, am í g t ú l k é ső. Ind í tsa el ezt a tanfolyamot, é s megtanulja, hogyan kell megv é deni mag á t ma.

Start Course Now

Learning Outcomes

Miut á n befejezte ezt a tanfolyamot lesz k é pes:


 • Az á ltal á nos adatv é delmi rendelet (GDPR) c é lj á nak ismertet é se

 • Ismertesse, hogy milyen szervezetek tudnak felk é sz ü lni a GDPR-ra

 • Az adatv é delmi tisztviselő szerep é nek ismertet é se a GDPR-ben

 • Ismertesse a mikrov á llalkoz á sok szem é lyes adatainak biztons á gi ú tmutat ó j á t

 • A felhőalap ú k ö rnyezet biztos í t á sa é rdek é ben ö t l é p é sből á ll ó szervezetek list á ja é s magyar á zata

 • Magyar á zza meg, hogy a GDPR hogyan é rinti a mag á nszem é lieket é s adatv é delmi jogaikat

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Preguntas frecuentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tablero. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all