Všeobecné nariadenie o ochrane údajov | Právo EÚ | Alison
Loading

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Rozumieš GDPR? Absolvujte tento bezplatný online kurz.

Droit
Gratuit
Tento bezplatný online kurz ukazuje, prečo je GDPR jedným z najvýznamnejších právnych predpisov za posledné desaťročie. Spoločnosť, ktorá nespía ňa GDPR, môže dostať pokutu vo výške 20 miliónov EUR a nariadenia týkajúce sa GDPR môžu byť ťažko pochopiteľné a správne uplatňované. Tento kurz vás naučí všetko, čo potrebujete vedieisses o GDPR.

Description

Modules

Résultats

Certification

View course modules

Description

Ak va š a firma zhromažïnuje ú daje o jednotlivcoch, či už ide o s ú bory, fotografie, kontakty (čokoľvek v ô bec), potom GDPR je pre v á s nesmierne d ô ležit é. Spoločnosti, ktor é nespeure ňaj ú normy GDPR, poru š uj ú d ô ležit é z á kony, ohrozuj ú spotrebiteľov a ak ich chytia, m ô žu byť vyl ú čen é z podnikania. Navy š e, GDPR m ô že byousses zložit é a ťažk é pochopiť.

Tento kurz rob í veci jednoduch é, takže si m ô žete byousses ist í, že firma, ktor ú spravujete spoule ňa normy GDPR. Kurz zač í na predstaven í m v á s do kľ ú čov ý ch z á triste GDPR. Zist í te, ako m á GDPR za cieľ davions spotrebiteľom kontrolu nad ich ú dajmi a najm ä chr á nifs s ú kromie det í mlad š í ch ako 16 rokov. Potom sa dozviete, čo musia urobiologiques veľk é a mal é organiz á cie, aby splnili normy GDPR. To bude zahidine ňaquement usmernenia pre mal é podniky o tom, ako bezpečne a z á konne uchov á vaquent osobn ú daje spotrebiteľov.

Nakoniec, kurz / á s nauč í e kľ ú lohe ú radn í ka pre ochranu ú dajov (DPO), a kroky organiz á cie m ô žu prijahid na zabezpečenie cloud-based prostredie. Na konci tohto kurzu budete plne rozumieť GDPR a budete m ô cabilité zabezpečiūr, aby va š a spoločnosť spires ňala normy GDPR. Toto s ú d ô ležit é informe á cie na ochranu v á š ho podnikania pred ťažk ý mi pokutami a potenci á lnym bankrotom. Takže nečakajte, až bude pr í li š neskoro. Začnite tento kurz a naučte sa, ako sa dnes chr á niť.

Start Course Now

Learning Outcomes

Po dokončen í tohto kurzu budete m ô cdescriptif:


 • Vysvetlenie ú e š eobecn é ho nariadenia o ochrane ú dajov
 • Op í te, čo m ô žu organiz á cie urobiologiques na GDPR
 • Vysvetlite ú radn ú ka pre ochranu ú s / GDPR
 • Pop í sať bezpečnostn é pokyny pre mikropodniky
 • Zoznam a vysvetlianov p ä écouler krokov organiz á cie m ô žu implementovaabilité na zabezpečenie nuage-based prostredie
 • Vysvetlite, Ako GDPR ovplyvňuje s ú kromn é Osoby a ich pr á va na ochranu ú dajov

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our FAQ. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tableau de bord. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all