Všeobecné nariadenie o ochrane údajov | Právo EÚ | Alison
Loading

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Rozumieš GDPR? Absolvujte tento bezplatný online kurz.

Derecho
Gratis
Tento bezplatný online kurz ukazuje, prečo je GDPR jedným z najvýznamnejších právnych predpisov za posledné desaťročie. Spoločnosť, ktorá nespín ňa GDPR, môže dostať pokutu vo výške 20 miliónov EUR a nariadenia týkajúce sa GDPR môžu byť ťažko pochopiteľné a správne uplatňované. Tento kurz vás naučí všetko, čo potrebujete veeeť o GDPR.

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

View course modules

Description

Ak va š a firma zhromažďuje ú daje o jednotlivcoch, či už ide o s ú bory, fotografie, kontakty (čokoľvek v &occir; bec), potom GDPR je pre v á s nesmierne d &occir; ležit é. Spoločnosti, ktor é nespĺňaj ú normy GDPR, poru š uj ú d &occir; ležit é z á kony, ohrozuj ú spotrebiteľov a ak ich chytia, m ⊚ žu byť vyl ú čen é z podnikania. Armada š e, GDPR m &occir; že byť zložit é a ťažk é pochopiť.

Tento kurz Rob í veci jednoduch é, takže si m ⊚ žete byť ist í, že firma, ktor ú spravujete spĺňa normy GDPR. Kurz zač í na predstaven í m v á s do kľ ú čov ý ch z á sad GDPR. Zist í te, ako m á GDPR za cieľ dať spotrebiteľom kontrolu nad ich ú dajmi a najm ä chr á niť s ú kromie det í mlad &maron; í ch ako 16 rokov. Potom sa dozviete, čo musia urobiť veľk é a mal é organiz á cie, aby splnili normy GDPR. A bude zahřňať usmernenia pre mal é podniky o tom, ako bezpečne a z á konne uchov á vať osobn é ú daje spotrebiteľov.

Nakoniec, kurz v á s nauč í o kľ ú čovej ú lohe ú radn í ka pre ochranu ú dajov (DPO), a kroky organiz á cie m &occir; žu prijať na zabezpečenie cloud-based prostredie. Na konci tohto kurzu budete plne rozumieť GDPR a budete m ⊚ cť zabezpečiť, aby va š a spoločnosť spĺňala normy GDPR. Toto s ú d &occir; ležit é informar a á cie na ochranu v á š ho podnikania pred ťažk ý mi pokutami a potenci á lnym bankrotom. Takže nečakajte, až bude pr í li š neskoro. Začnite tento kurz a naučte sa, ako sa dnes chr á niť.

Start Course Now

Learning Outcomes

Po dokončen í tohto kurzu budete m &occir; cť:


 • Vysvetlenie ú čelu v š eobecn é ho nariadenia o ochrane ú dajov
 • Op í š te, čo m ⊚ žu organiz á cie urobiť na pr í pravu na GDPR
 • Vysvetlite ú lohu ú radn í ka pre ochranu ú dajov (DPO) v GDPR
 • Pop í sať bezpečnostn é pokyny pre mikropodniky
 • Zoznam a vysvetliť p ä ť krokov organiz á cie m &occir; žu implementtovať na zabezpečenie cloud-based prostredie
 • Vysvetlite, ako GDPR ovplyvňuje s ú kromn é osoby a ich pr á va na ochranu ú dajov

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

 • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
 • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Preguntas frecuentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tablero. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

  Notification

  You have received a new notification

  Click here to view them all