{
Loading

Коронавирус-ненибілу керек (Kazako)

Бъл тегін онлайн-курс Covid-19 коронавирусыный макызддкаспектілерін Барастырадун радун радлерарарарарария

Enfermedades y trastornos
Gratis
Коронавирустыato (Covid-19) жаса асысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысысыкарсткарсткарсткаария тарилерария, таралул, белгілерулерулералеримал емимал не алдын-алула бакытталаан. лалытаралыцаралыланиза Блалгараралгарне не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не слуге болуге болуге боласыа Балатындлатындлатындлуге болатындысытаулайн кулайн курсын жасадкарасын жасадкарасын.

Descripción

Modules

Resultados

Certificación

View course modules

Description

Коронавироманындактегін онлайн-кулайн-курста адамдарда арда анылталмарардытардытардытардытардытардытардытаарилеритааралерине, белгалералулеритаририталелерыралелерыларырылалерырыларырыларырыларырылалерырылелетырылелетырылелетыры Коронавирустар (CoV)-бал жалпасуытан бастап аурудктудыратын вирустардылкен тоблкен тоблкраритария. Тариреспираторалыларарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарарирарарирарарарарарирарарирарарирарарардарарараарарларараарарларараарарларардарарделарделардет арделарделарделарделардет арделардет арделарарараеларелдет тар мдастытелделартыларенсаулыларенсаулыларенстарылесурстарына тигаритаритардапардапардапарда Баладланадлаладларда ланадлариталаританадланада Балаластаритарда Баладланадланадланадланадланадланадланадланадланадланадланадланадланадланадтанадтанадланадтанадтанадтанадтанадтанадтанадтанадтанадтанадтанадлана Инфекцижалпtadores белгілеріне тыне тыныс белгілерулеруллерулерика Бълга, жстел, ентігу жГ не тынытыныс алу а иына а сонада сонада. Нелылым ауыр ария пневмониронирениниренинирена Бълулгаелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелуле ниелуле ниелул ООелуле ниелуле ниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниелулыниел а Българария Тейтария жейцария жейцария жене CDC (Аурулардларардлау орталылау орталылау орталылалалаларегей баст Бъл курс Блисоныемия ауруымен каресу Тедн едел едел елекет етудіmina блемдік блемдік білім беру Г ± есін дамыту бойынша иннынша инновациялый бастамасыныныббллігуболып табыладуладитадлаабыладкладитадлааблытадыладкладитадладладладладла Бъл тегін курс кайн сайын жарартылып отырадкжне не жакын арада 100-ден астам тілде тол жетімдиболадуболадуболадуболадуболадуболадубболадубол Вирус жане 250 ауіп-а атеротуралгаабардар болула жкне тссінуге клектесу Блисон PDF сертификаттификаттарикаттарын бакіл. лемде арысысол жол жетемдетімдетімдетімдетімдетімдетімдетімдетімдетедлетедлетедлетедлетедлетедлете Осккурстан тіllo, коранвирус романе сізге сізге жне баса алара а Балай теп беруге беруге болатыболатындындтуралулустскізддкарарта аласыа аласта. ¿Сонымен, неге кату керек? Бълган карарараритытылараритататыларатыларатыларатыларатылалатарараритытаратылатыталаластытаратылаларарарараритыталарарарараритыталарараритыталарарараритыталарарарараритыталарараритыталатарарараратитыталарарарараратитыталатарарарарараратитыталатарарарарараратитыталасталасталасталарарарарарарарараратитыталастарарарарарарараратитыталастарарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарарарарарарарарараратитыталатарарарарарарараратитита Start Course Now

Learning Outcomes

Осккурста аратаа аннан кейін сіllo:


    Коротытерлерлгария белглерия белгелерілалатараларираролалаталалатаралалалаларитлаталалаталалаталалатаралалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалаларалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалалаларараларалалараралариталула калула калусткалара калула калула калустесетстыстстстарарарарарарыталілараларалгаларыыларынлар

Certification

All Alison courses are free to study. To successfully complete a course you must score 80% or higher in each course assessments. Upon successful completion of a course, you can choose to make your achievement formal by purchasing an official Alison Diploma, Certificate or PDF.

Having an official Alison document is a great way to celebrate and share your success. It is:

  • Ideal to include with CVs, job applications and portfolios
  • A way to show your ability to learn and achieve high results
All Certificates are available to purchase through the Alison Shop. For more information on purchasing Alison Certificates, please visit our Preguntas frecuentes. If you decide not to purchase your Alison Certificate, you can still demonstrate your achievement by sharing your Learner Record or Learner Achievement Verification, both of which are accessible from your Tablero. For more details on our Certificate pricing, please visit our Pricing Page.

Careers

    Notification

    You have received a new notification

    Click here to view them all